ADR

ADR

Aan het ADR zit een flinke regelgeving vast. Daarnaast dient je etiket bepaalde gevarenaanduidingen (h-zinnen) en voorzorgsmaatregelen (p-zinnen) te omschrijven. Veemflex heeft een module beschikbaar voor de opslag en transport van ADR goederen, hiermee kunt u op eenvoudige wijze voldoen aan de wetgeving, volumes beheren in uw magazijnen en de stoffen opslaan in de magazijnen met de bijbehorende classificaties.

Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. Niet met name genoemde stoffen worden in het ADR geclassificeerd onder een verzamelnaam, zoals bijvoorbeeld ‘UN 1993 Brandbare vloeistoffen, N.E.G. (niet elders genoemd)’. De ADR classificatie is vervolgens de basis voor de vervoersvoorwaarden. De lijst van gevaarlijke goederen in deel 3.2 van het ADR bevat alle UN-nummers, classificatie voor elk UN-nummeren de bijbehorende vervoersvoorwaarden.

In de folder Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels staan etiketten en codes die gebruikt moeten worden tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. De ADR-classificatie moet, bij levering en gebruik, zijn opgenomen op het veiligheidsinformatieblad van elke gevaarlijke stof of product. Het ADR omvat onder andere eisen over:

 • criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
 • vervoersvoorwaarden
 • eisen aan verpakkingen en tanks
 • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Wettelijk kader

Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. De wettelijke basis voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). Op basis van deze wet gelden voor het nationale vervoer de internationale regels van het ADR, met daarnaast enkele specifieke nationale regels, zoals de routering.De ADR-classificatie wordt ook gebruikt in de PGS-15 richtlijn (deel 15 van de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen). In deze richtlijn zijn de technische eisen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS-15 richtlijn maakt gebruik van de gevaarsindeling volgens de ADR en de EUGHS (CLP) Verordening (EG) 1272/2008.

Technische informatie
De criteria voor de indeling van niet met name genoemde gevaarlijke stoffen zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS). De criteria van het GHS zijn behalve voor vervoer ook bedoeld voor productie, opslag en gebruik. De ADR classificatie is geharmoniseerd met de classificatie in de andere vervoerstakken (zee, lucht, spoor en binnenvaart). Meer informatie vindt u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

ADR

H-zinnen & P-zinnen

Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen dienen de H- en P-zinnen voor te komen. Gevaarlijke stoffen of mengsels van gevaarlijke stoffen moeten volgens de voorschriften van GHS ingedeeld worden in één of meerdere categorieën. Voor elke categorie schrijft GHS voor welk pictogram, signaalwoord, bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen; hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen; precaution) op het etiket moeten vermeld worden.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren:

 • H200 Ontplofbare stoffen, instabiel “Instabiele ontplofbare stof.”
 • H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 “Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie.”
 • H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 “Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.”
 • H203 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.3 “Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.”
 • H204 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.4 “Gevaar voor brand of scherfwerking.”
 • H205 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.5 “Gevaar voor massa-explosie bij brand.”
 • H207 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.7 “Kan brand veroorzaken of brand bevorderen.”
 • H220 Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1 “Zeer licht ontvlambaar gas.”
 • H221 Ontvlambare gassen, gevarencategorie 2 “Ontvlambaar gas.”
 • H222 Aerosolen, gevarencategorie 1 “Zeer licht ontvlambare aerosol.”
 • H223 Aerosolen, gevarencategorie 2 “Ontvlambare aerosol.”
 • H224 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1 “Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.”
 • H225 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2 “Licht ontvlambare vloeistof en damp.”
 • H226 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3 “Ontvlambare vloeistof en damp.”
 • H227 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 4 “Brandbare vloeistof.”
 • H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 “Ontvlambare vaste stof.”
 • H229 Aerosolen, gevarencategorieën 1,2,3 “Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting”
 • H230 Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie A “Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht”
 • H231 Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie B “Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur”
 • H240 Zelfontledende stoffen en mengsels, type A
 • Organische peroxiden, type A “Ontploffingsgevaar bij verwarming.”
 • H241 Zelfontledende stoffen en mengsels, type B
 • Organische peroxiden, type B “Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.”
 • H242 Zelfontledende stoffen en mengsels, type C, D, E en F
 • Organische peroxiden, type C, D, E en F “Brandgevaar bij verwarming.”
 • H250 Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1
 • Pyrofore vaste stoffen, gevarencategorie 1 “Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.”
 • H251 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1 “Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.”
 • H252 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 2 “In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.”
 • H260 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 1 “In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.”
 • H261 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 2 en 3 “In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.”
 • H270 Oxiderende gassen, gevarencategorie 1 “Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.”
 • H271 Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 1
 • Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 1 “Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.”
 • H272 Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 2 en 3
 • Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 2 en 3 “Kan brand bevorderen; oxiderend.”
 • H280 Gassen onder druk: samengeperst gas; vloeibaar gas; opgelost gas “Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.”
 • H281 Gassen onder druk: sterk gekoeld vloeibaar gas “Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.”
 • H290 Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1 “Kan bijtend zijn voor metalen.”

Codes H229, H230 en H231 zijn ingevoegd door Europese Verordening 487/2013 van 8 mei 2013.

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren:

 • H300 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inslikken.”
 • H301 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 3 “Giftig bij inslikken.”
 • H302 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inslikken.”
 • H304 Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1 “Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.”
 • H310 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij contact met de huid.”
 • H311 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3 “Giftig bij contact met de huid.”
 • H312 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij contact met de huid.”
 • H314 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C “Veroorzaakt ernstige brandwonden.”
 • H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 “Veroorzaakt huidirritatie.”
 • H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 “Kan een allergische huidreactie veroorzaken.”
 • H318 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 “Veroorzaakt ernstig oogletsel.”
 • H319 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A “Veroorzaakt ernstige oogirritatie.”
 • H330 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inademing.”
 • H331 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 “Giftig bij inademing.”
 • H332 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inademing.”
 • H334 Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1 “Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.”
 • H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen “Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.”
 • H336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, narcotische werking “Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.”
 • H340 Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1B “Kan genetische schade veroorzaken .”
 • H341 Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2 “Verdacht van het veroorzaken van genetische schade .”
 • H350 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 1A en 1B “Kan kanker veroorzaken .”
 • H351 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2 “Verdacht van het veroorzaken van kanker .”
 • H360 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 1A en 1B “Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .”
 • H361 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2 “Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .”
 • H362 Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie, effecten op en via lactatie “Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.”
 • H370 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 1 “Veroorzaakt schade aan organen .”
 • H371 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 2 “Kan schade aan organen veroorzaken .”
 • H372 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1 “Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .”
 • H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2 “Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .”
 • H300+H310 Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid”
 • H300+H330 Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inslikken en bij inademing”
 • H310+H330 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing”
 • H300+H310+H330 Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”
 • H301+H311 Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3 “Giftig bij inslikken en bij contact met de huid”
 • H301+H331 Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 “Giftig bij inslikken en bij inademing”
 • H311+H331 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 “Giftig bij contact met de huid en bij inademing”
 • H301+H311+H331 Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 3 “Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”
 • H302+H312 Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid”
 • H302+H332 Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inslikken en bij inademing”
 • H312+H332 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing”
 • H302+H312+H332 Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”

Gevarenaanduidingen voor milieugevaren:

 • H400 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 “Zeer giftig voor in het water levende organismen.”
 • H410 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 “Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”
 • H411 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2 “Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”
 • H412 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3 “Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”
 • H413 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 4 “Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben.”
 • H420 Gevaarlijk voor de ozonlaag, gevarencategorie 1 “Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer”

 

Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)
Materiële eigenschappen:

 • EUH001 “In droge toestand ontplofbaar.”
 • EUH014 “Reageert heftig met water.”
 • EUH018 “Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.”
 • EUH019 “Kan ontplofbare peroxiden vormen.”
 • EUH044 “Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.”
 • De aanduiding EUH006, “Ontplofbaar met en zonder lucht.”, is geschrapt door de Europese Verordening (EU) nr. 487/2013 van 8 mei 2013.

Gezondheidseigenschappen:

 • EUH029 “Vormt giftig gas in contact met water.”
 • EUH031 “Vormt giftig gas in contact met zuren.”
 • EUH032 “Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.”
 • EUH066 “Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.”
 • EUH070 “Giftig bij oogcontact.”
 • EUH071 “Bijtend voor de luchtwegen.”

Milieueigenschappen:

 • EUH059 “Gevaarlijk voor de ozonlaag.” (vervangen door H-zin H420)

 

Aanvullende etiketteringselementen/informatie over bepaalde stoffen of mengsels:

 • EUH201 “Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.
 • EUH201A(*) “Let op! Bevat lood.”
 • EUH202 “Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.”
 • EUH203 “Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.”
 • EUH204 “Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.”
 • EUH205 “Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.”
 • EUH206 “Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.”
 • EUH207 “Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzigen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.”
 • EUH208 “Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.”
 • EUH209 “Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.”
 • EUH209A “Kan bij gebruik ontvlambaar worden.”
 • EUH210 “Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.”
 • EUH401 “Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.”

P-zinnen:

 • P101 “Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.”
 • P102 “Buiten het bereik van kinderen houden.”
 • P103 “Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.”

Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie.

 • P201 “Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.”
 • P202 “Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.”
 • P210 “Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.”
 • P211 “Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.”
 • P220 “Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.”
 • P221 “Vermenging met brandbare stoffen… absoluut vermijden.”
 • P222 “Contact met de lucht vermijden.”
 • P223 “Contact met water vermijden.”
 • P230 “Vochtig houden met…”
 • P231 “Onder inert gas werken.”
 • P232 “Tegen vocht beschermen.”
 • P233 “In goed gesloten verpakking bewaren.”
 • P234 “Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.”
 • P235 “Koel bewaren.”
 • P240 “Opslag- en opvangreservoir aarden.”
 • P241 “Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.”
 • P242 “Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.”
 • P243 “Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.”
 • P244 “Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.”
 • P250 “Malen/schokken/…wrijving vermijden.”
 • P251 “Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.”
 • P260 “Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.”
 • P261 “Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.”
 • P262 “Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.”
 • P263 “Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.”
 • P264 “Na het werken met dit product … grondig wassen.”
 • P270 “Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.”
 • P271 “Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.”
 • P272 “Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.”
 • P273 “Voorkom lozing in het milieu.”
 • P280 “Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.”
 • P282 “Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”
 • P283 “Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.”
 • P284 “[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.”
 • P231+P232 “Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.”
 • P235+P410 “Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.”
 • Codes P281 (“De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.”) en P285 (“Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.”) zijn geschrapt door Europese Verordening 487/2013.

Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie:

 • P301 “NA INSLIKKEN: “
 • P302 “BIJ CONTACT MET DE HUID: “
 • P303 “BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): “
 • P304 “NA INADEMING: “
 • P305 “BIJ CONTACT MET DE OGEN: “
 • P306 “NA MORSEN OP KLEDING: “
 • P308 “NA (mogelijke) blootstelling: “
 • P310 “Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P311 “Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P312 “Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P313 “Een arts raadplegen.”
 • P314 “Bij onwel voelen een arts raadplegen.”
 • P315 “Onmiddellijk een arts raadplegen.”
 • P320 “Specifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).”
 • P321 “Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).”
 • P330 “De mond spoelen.”
 • P331 “GEEN braken opwekken.”
 • P332 “Bij huidirritatie: “
 • P333 “Bij huidirritatie of uitslag: “
 • P334 “In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”
 • P335 “Losse deeltjes van de huid afvegen.”
 • P336 “Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.”
 • P337 “Bij aanhoudende oogirritatie: “
 • P338 “Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.”
 • P340 “De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.”
 • P342 “Bij ademhalingssymptomen: “
 • P351 “Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.”
 • P352 “Met veel water/… wassen.”
 • P353 “Huid met water afspoelen/afdouchen.”
 • P360 “Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.”
 • P361 “Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.”
 • P362 “Verontreinigde kleding uittrekken.”
 • P363 “Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”
 • P370 “In geval van brand: “
 • P371 “In geval van grote brand en grote hoeveelheden: “
 • P372 “Ontploffingsgevaar in geval van brand.”
 • P373 “NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.”
 • P374 “Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.”
 • P375 “Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”
 • P376 “Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.”
 • P377 “Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.”
 • P378 “Blussen met…”
 • P380 “Evacueren.”
 • P381 “Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.”
 • P390 “Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.”
 • P391 “Gelekte/gemorste stof opruimen.”
 • P301+P310 “NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P301+P312 “NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P301+P330+P331 “NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.”
 • P302+P334 “BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”
 • P302+P352 “BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.”
 • P303+P361+P353 “BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.”
 • P304+P340 “NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.”
 • P305+P351+P338 “BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.”
 • P306+P360 “NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.”
 • P307+P311 “NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P308+P313 “NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.”
 • P332+P313 “Bij huidirritatie: een arts raadplegen.”
 • P333+P313 “Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.”
 • P335+P334 “Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”
 • P337+P313 “Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.”
 • P342+P311 “Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P361+P364 “Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”
 • P362+P364 “Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”
 • P370+P376 “In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.”
 • P370+P378 “In geval van brand: blussen met…”
 • P370+P380 “In geval van brand: evacueren.”
 • P370+P380+P375 “In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”
 • P371+P380+P375 “In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”
 • Codes P361+P364 en P362+P364 zijn ingevoegd en codes P307 (“NA blootstelling:”), P307 (“NA blootstelling of bij onwel voelen:”), P322 (“Specifieke maatregelen (zie … op dit etiket).”), P341 (“Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.”), P350 (“Voorzichtig wassen met veel water en zeep.”), P302+P350 (|”BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.”), P304+P341 (“”NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.””) en P309+P311(“NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”) zijn geschrapt door Europese Verordening 487/2013.

Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag

 • P401 “… bewaren.”
 • P402 “Op een droge plaats bewaren.”
 • P403 “Op een goed geventileerde plaats bewaren.”
 • P404 “In gesloten verpakking bewaren.”
 • P405 “Achter slot bewaren.”
 • P406 “In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.”
 • P407 “Ruimte laten tussen stapels/pallets.”
 • P410 “Tegen zonlicht beschermen.”
 • P411 “Bij maximaal … °C/… °F bewaren.”
 • P412 “Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.”
 • P413 “Bulkmateriaal, indien meer dan … kg/… lbs, bij temperaturen van maximaal …°C/… °F bewaren.”
 • P420 “Gescheiden van ander materiaal bewaren.”
 • P422 “Onder … bewaren.”
 • P402+P404 “Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.”
 • P403+P233 “Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.”
 • P403+P235 “Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.”
 • P410+P403 “Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.”
 • P410+P412 “Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.”
 • P411+P235 “Bij maximaal … °C/… °F bewaren. Koel bewaren.”
 • Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering[bewerken]
 • Code tekst
 • P501 “Inhoud/verpakking afvoeren naar…”
Interesse in Veemflex? Neem contact op