Veemflex

S-zinnen

S = (Safety) zinnen die aanbevelingen inhouden om het product zo veilig mogelijk te verwerken.

 • S 1 Achter slot bewaren.
 • S 1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
 • S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • S 3 Op een koele plaats bewaren.
 • S 3/7/9 Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
 • S 3/9 Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
 • S 3/9/14 Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van …
 • S 3/9/14/49 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van …
 • S 3/9/49 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
 • S 3/14 Bewaren op een koele plaats verwijderd van ….
 • S 4 Verwijderd van woonruimten opbergen.
 • S 5 Onder…houden.
 • S 6 Onder…houden (inert gas door fabrikant op te geven).
 • S 7 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • S 7/8 Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.
 • S 7/9 Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • S 8 Verpakking droog houden.
 • S 9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • S 12 De verpakking niet hermetisch sluiten
 • S 13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
 • S 14 Verwijderd houden van … (in te vullen door de fabrikant).
 • S 15 Verwijderd houden van warmte.
 • S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.
 • S 17 Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen.
 • S 18 Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
 • S 20 Niet eten of drinken tijdens gebruik.
 • S 21 Niet roken tijdens gebruik.
 • S 20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
 • S 22 Stof niet inademen.
 • S 23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
 • S 24 Aanraking met de huid vermijden.
 • S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 • S 25 Aanraking met de ogen vermijden.
 • S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • S 27 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
 • S 29 Afval niet in de gootsteen werpen.
 • S 30 Nooit water op deze stof gieten.
 • S 31 Van springstoffen verwijderd houden.
 • S 33 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • S 34 Schok en wrijving vermijden.
 • S 35 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 • S 36 Draag geschikte beschermende kleding.
 • S 36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
 • S 37 Draag geschikte handschoenen.
 • S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
 • S 36/39 Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
 • S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
 • S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.
 • S 39 Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.
 • S 40 Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken (aan te geven door de fabrikant).
 • S 41 In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
 • S 42 Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikt ademhalingstoestel dragen.
 • S 43 In geval van brand … gebruiken (nooit water gebruiken).
 • S 44 Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
 • S 45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
 • S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 • S 47 Bewaren bij een temperatuur beneden … °C (aan te geven door de fabrikant).
 • S 47/49 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C.
 • S 48 Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).
 • S 49 Uitsluitend in de oorspronkelijk verpakking bewaren.
 • S 50 Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).
 • S 51 Uitsluitend op goed geventilerende plaatsen gebruiken.
 • S 52 Niet voor gebruik op grote oppervlakten in woon- en verblijfruimtes.
 • S 53 Blootstelling vermijden – voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
 • S 54 Vraag de toestemming van milieubeschermingsinstanties alvorens af te voeren naar rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 • S 55 Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatisch milieu te lozen.
 • S 56 Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.
 • S 57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
 • S 58 Als gevaarlijk afval afvoeren.
 • S 59 Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.
 • S 60 Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
 • S 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
 • S 62 Bij inslikken niet het braken opwekken: direkt een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.