Veemflex

Regelgeving

Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. Niet met name genoemde stoffen worden in hetADR geclassificeerd onder een verzamelnaam, zoals bijvoorbeeld ‘UN 1993 Brandbare vloeistoffen, N.E.G. (niet elders genoemd)’. De ADR classificatie is vervolgens de basis voor de vervoersvoorwaarden. De lijst van gevaarlijke goederen in deel 3.2 van het ADR bevat alle UN-nummers, classificatie voor elk UN-nummeren de bijbehorende vervoersvoorwaarden.In de folder Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels (PDF) staan etiketten en codes die gebruikt moeten worden tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. De ADR-classificatie moet, bij levering en gebruik, zijn opgenomen op het veiligheidsinformatieblad van elke gevaarlijke stof of product.Wettelijk kader
Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. De wettelijke basis voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). Op basis van deze wet gelden voor het nationale vervoer de internationale regels van het ADR, met daarnaast enkele specifieke nationale regels, zoals de routering.De ADR-classificatie wordt ook gebruikt in de PGS-15 richtlijn (deel 15 van de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen). In deze richtlijn zijn de technische eisen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS-15 richtlijn maakt gebruik van de gevaarsindeling volgens de ADR en de EUGHS (CLP) Verordening (EG) 1272/2008.

Technische informatie
De criteria voor de indeling van niet met name genoemde gevaarlijke stoffen zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS). De criteria van het GHS zijn behalve voor vervoer ook bedoeld voor productie, opslag en gebruik. De ADR classificatie is geharmoniseerd met de classificatie in de andere vervoerstakken (zee, lucht, spoor en binnenvaart). Meer informatie vindt u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.