Veemflex

R-zinnen

R = (Risk) zinnen die de specifieke risico’s aangeven van gevaarlijke producten

 • R 1 In droge toestand ontplofbaar.
 • R 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
 • R 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
 • R 4 Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
 • R 5 Ontploffingsgevaar door verwarming.
 • R 6 Ontplofbaar met en zonder lucht.
 • R 7 Kan brand veroorzaken.
 • R 8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
 • R 9 Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
 • R 10 Ontvlambaar.
 • R 11 Licht ontvlambaar.
 • R 12 Zeer licht ontvlambaar.
 • R 13 Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas.
 • R 14 Reageert heftig met water.
 • R 14/15 Reageert heftig met water en vormt daarbij licht ontvlambaar gas.
 • R 15 Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water.
 • R 15/29 Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas in contact met water.
 • R 16 Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.
 • R 17 Spontaan ontvlambaar in lucht.
 • R 18 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
 • R 19 Kan ontplofbare peroxyden vormen.
 • R 20 Schadelijk bij inademing.
 • R 20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
 • R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
 • R 20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
 • R 21 Schadelijk bij aanraking met de huid.
 • R 21/22 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
 • R 22 Schadelijk bij opname door de mond.
 • R 23 Vergiftig bij inademing.
 • R 23/24 Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
 • R 23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
 • R 23/25 Vergiftig bij inademing en opname door de mond.
 • R 24 Vergiftig bij aanraking met de huid.
 • R 24/25 Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
 • R 25 Vergiftig bij opname door de mond.
 • R 26 Zeer vergiftig bij inademing.
 • R 26/27 Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
 • R 26/27/28 Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
 • R 26/28 Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.
 • R 27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.
 • R 27/28 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
 • R 28 Zeer vergiftig bij opname door de mond.
 • R 29 Vormt vergiftig gas in contact met water.
 • R 30 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
 • R 31 Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
 • R 32 Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.
 • R 33 Gevaar voor cumulatieve effecten.
 • R 34 Veroorzaakt brandwonden.
 • R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • R 36 Irriterend voor de ogen.
 • R 36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
 • R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
 • R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
 • R 36/39 Draag geschikte beschermende kleding en oog- gelaatsbescherming.
 • R 37 Irriterend voor de ademhalingswegen.
 • R 37/38 Irriterend voor ademhalingswegen en de huid.
 • R 38 Irriterend voor de huid.
 • R 39 Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
 • R 39/23 Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
 • R 39/23/24 Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.
 • R 39/26 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.
 • R 39/26/27 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.
 • R 39/26/27/28 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
 • R 39/26/28 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing op opname door de mond.
 • R 39/27 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.
 • R 39/27/28 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.
 • R 39/28 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.
 • R 40 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
 • R 40/20 Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
 • R 40/20/21 Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
 • R 40/20/21/22 Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
 • R 40/20/22 Schadelijk: bij inademing op opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
 • R 40/21 Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
 • R 40/21/22 Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
 • R 40/22 Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
 • R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
 • R 42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
 • R 42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en contact met de huid.
 • R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • R 44 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • R 45 Kan kanker veroorzaken.
 • R 46 Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
 • R 47 Kan geboorteafwijkingen veroorzaken.
 • R 48 Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
 • R 48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
 • R 48/20/21 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
 • R 48/20/21/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
 • R 48/20/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
 • R 48/21 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.
 • R 48/21/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.
 • R 48/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
 • R 48/23 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
 • R 48/23/24 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
 • R 48/23/24/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
 • R 48/23/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
 • R 48/24 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.
 • R 48/24/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.
 • R 48/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
 • R 49 Kan kanker veroorzaken bij inademing.
 • R 50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
 • R 51 Vergiftig voor in het water levende organismen.
 • R 52 Schadelijk voor in het water levende organismen
 • R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R 53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R 54 Vergiftig voor planten.
 • R 55 Vergiftig voor dieren.
 • R 56 Vergiftig voor bodemorganismen.
 • R 57 Vergiftig voor bijen.
 • R 58 Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R 59 Gevaarlijk voor de ozonlaag.
 • R 60 Kan de vruchtbaarheid aantasten.
 • R 61 Kan schade berokkenen aan de ongeboren vrucht.
 • R 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
 • R 63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
 • R 64 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.