Veemflex

P-zinnen

Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen dienen de H- en P-zinnen voor te komen. Gevaarlijke stoffen of mengsels van gevaarlijke stoffen moeten volgens de voorschriften van GHS ingedeeld worden in één of meerdere categorieën. Voor elke categorie schrijft GHS voor welk pictogram, signaalwoord, bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen; hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen; precaution) op het etiket moeten vermeld worden.

Oude classificatie
De H- en P-zinnen vervangen de vroegere Europese R- en S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels.

Bovenop de door de GHS vereiste H-zinnen zijn enkele door de Europese Unie aanvullend verplicht gestelde zinnen in de lijst met H-zinnen opgenomen. Die worden aangeduid als EUH-zinnen. De meeste van deze EUH-zinnen zijn ontstaan uit equivalente R- en S-zinnen.

P-zinnen:

 • P101 “Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.”
 • P102 “Buiten het bereik van kinderen houden.”
 • P103 “Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.”

Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie.

 • P201 “Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.”
 • P202 “Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.”
 • P210 “Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.”
 • P211 “Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.”
 • P220 “Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.”
 • P221 “Vermenging met brandbare stoffen… absoluut vermijden.”
 • P222 “Contact met de lucht vermijden.”
 • P223 “Contact met water vermijden.”
 • P230 “Vochtig houden met…”
 • P231 “Onder inert gas werken.”
 • P232 “Tegen vocht beschermen.”
 • P233 “In goed gesloten verpakking bewaren.”
 • P234 “Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.”
 • P235 “Koel bewaren.”
 • P240 “Opslag- en opvangreservoir aarden.”
 • P241 “Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.”
 • P242 “Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.”
 • P243 “Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.”
 • P244 “Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.”
 • P250 “Malen/schokken/…wrijving vermijden.”
 • P251 “Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.”
 • P260 “Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.”
 • P261 “Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.”
 • P262 “Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.”
 • P263 “Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.”
 • P264 “Na het werken met dit product … grondig wassen.”
 • P270 “Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.”
 • P271 “Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.”
 • P272 “Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.”
 • P273 “Voorkom lozing in het milieu.”
 • P280 “Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.”
 • P282 “Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”
 • P283 “Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.”
 • P284 “[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.”
 • P231+P232 “Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.”
 • P235+P410 “Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.”
 • Codes P281 (“De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.”) en P285 (“Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.”) zijn geschrapt door Europese Verordening 487/2013.

Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie:

 • P301 “NA INSLIKKEN: “
 • P302 “BIJ CONTACT MET DE HUID: “
 • P303 “BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): “
 • P304 “NA INADEMING: “
 • P305 “BIJ CONTACT MET DE OGEN: “
 • P306 “NA MORSEN OP KLEDING: “
 • P308 “NA (mogelijke) blootstelling: “
 • P310 “Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P311 “Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P312 “Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P313 “Een arts raadplegen.”
 • P314 “Bij onwel voelen een arts raadplegen.”
 • P315 “Onmiddellijk een arts raadplegen.”
 • P320 “Specifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).”
 • P321 “Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).”
 • P330 “De mond spoelen.”
 • P331 “GEEN braken opwekken.”
 • P332 “Bij huidirritatie: “
 • P333 “Bij huidirritatie of uitslag: “
 • P334 “In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”
 • P335 “Losse deeltjes van de huid afvegen.”
 • P336 “Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.”
 • P337 “Bij aanhoudende oogirritatie: “
 • P338 “Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.”
 • P340 “De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.”
 • P342 “Bij ademhalingssymptomen: “
 • P351 “Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.”
 • P352 “Met veel water/… wassen.”
 • P353 “Huid met water afspoelen/afdouchen.”
 • P360 “Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.”
 • P361 “Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.”
 • P362 “Verontreinigde kleding uittrekken.”
 • P363 “Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”
 • P370 “In geval van brand: “
 • P371 “In geval van grote brand en grote hoeveelheden: “
 • P372 “Ontploffingsgevaar in geval van brand.”
 • P373 “NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.”
 • P374 “Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.”
 • P375 “Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”
 • P376 “Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.”
 • P377 “Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.”
 • P378 “Blussen met…”
 • P380 “Evacueren.”
 • P381 “Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.”
 • P390 “Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.”
 • P391 “Gelekte/gemorste stof opruimen.”
 • P301+P310 “NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P301+P312 “NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P301+P330+P331 “NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.”
 • P302+P334 “BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”
 • P302+P352 “BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.”
 • P303+P361+P353 “BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.”
 • P304+P340 “NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.”
 • P305+P351+P338 “BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.”
 • P306+P360 “NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.”
 • P307+P311 “NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P308+P313 “NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.”
 • P332+P313 “Bij huidirritatie: een arts raadplegen.”
 • P333+P313 “Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.”
 • P335+P334 “Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”
 • P337+P313 “Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.”
 • P342+P311 “Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
 • P361+P364 “Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”
 • P362+P364 “Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”
 • P370+P376 “In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.”
 • P370+P378 “In geval van brand: blussen met…”
 • P370+P380 “In geval van brand: evacueren.”
 • P370+P380+P375 “In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”
 • P371+P380+P375 “In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”
 • Codes P361+P364 en P362+P364 zijn ingevoegd en codes P307 (“NA blootstelling:”), P307 (“NA blootstelling of bij onwel voelen:”), P322 (“Specifieke maatregelen (zie … op dit etiket).”), P341 (“Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.”), P350 (“Voorzichtig wassen met veel water en zeep.”), P302+P350 (|”BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.”), P304+P341 (“”NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.””) en P309+P311(“NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”) zijn geschrapt door Europese Verordening 487/2013.

Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag

 • P401 “… bewaren.”
 • P402 “Op een droge plaats bewaren.”
 • P403 “Op een goed geventileerde plaats bewaren.”
 • P404 “In gesloten verpakking bewaren.”
 • P405 “Achter slot bewaren.”
 • P406 “In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.”
 • P407 “Ruimte laten tussen stapels/pallets.”
 • P410 “Tegen zonlicht beschermen.”
 • P411 “Bij maximaal … °C/… °F bewaren.”
 • P412 “Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.”
 • P413 “Bulkmateriaal, indien meer dan … kg/… lbs, bij temperaturen van maximaal …°C/… °F bewaren.”
 • P420 “Gescheiden van ander materiaal bewaren.”
 • P422 “Onder … bewaren.”
 • P402+P404 “Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.”
 • P403+P233 “Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.”
 • P403+P235 “Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.”
 • P410+P403 “Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.”
 • P410+P412 “Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.”
 • P411+P235 “Bij maximaal … °C/… °F bewaren. Koel bewaren.”
 • Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering[bewerken]
 • Code tekst
 • P501 “Inhoud/verpakking afvoeren naar…”