Veemflex

H-zinnen

Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen dienen de H- en P-zinnen voor te komen. Gevaarlijke stoffen of mengsels van gevaarlijke stoffen moeten volgens de voorschriften van GHS ingedeeld worden in één of meerdere categorieën. Voor elke categorie schrijft GHS voor welk pictogram, signaalwoord, bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen; hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen; precaution) op het etiket moeten vermeld worden.

Oude classificatie
De H- en P-zinnen vervangen de vroegere Europese R- en S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels.

Bovenop de door de GHS vereiste H-zinnen zijn enkele door de Europese Unie aanvullend verplicht gestelde zinnen in de lijst met H-zinnen opgenomen. Die worden aangeduid als EUH-zinnen. De meeste van deze EUH-zinnen zijn ontstaan uit equivalente R- en S-zinnen.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren:

 • H200 Ontplofbare stoffen, instabiel “Instabiele ontplofbare stof.”
 • H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 “Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie.”
 • H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 “Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.”
 • H203 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.3 “Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.”
 • H204 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.4 “Gevaar voor brand of scherfwerking.”
 • H205 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.5 “Gevaar voor massa-explosie bij brand.”
 • H207 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.7 “Kan brand veroorzaken of brand bevorderen.”
 • H220 Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1 “Zeer licht ontvlambaar gas.”
 • H221 Ontvlambare gassen, gevarencategorie 2 “Ontvlambaar gas.”
 • H222 Aerosolen, gevarencategorie 1 “Zeer licht ontvlambare aerosol.”
 • H223 Aerosolen, gevarencategorie 2 “Ontvlambare aerosol.”
 • H224 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1 “Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.”
 • H225 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2 “Licht ontvlambare vloeistof en damp.”
 • H226 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3 “Ontvlambare vloeistof en damp.”
 • H227 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 4 “Brandbare vloeistof.”
 • H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 “Ontvlambare vaste stof.”
 • H229 Aerosolen, gevarencategorieën 1,2,3 “Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting”
 • H230 Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie A “Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht”
 • H231 Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie B “Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur”
 • H240 Zelfontledende stoffen en mengsels, type A
 • Organische peroxiden, type A “Ontploffingsgevaar bij verwarming.”
 • H241 Zelfontledende stoffen en mengsels, type B
 • Organische peroxiden, type B “Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.”
 • H242 Zelfontledende stoffen en mengsels, type C, D, E en F
 • Organische peroxiden, type C, D, E en F “Brandgevaar bij verwarming.”
 • H250 Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1
 • Pyrofore vaste stoffen, gevarencategorie 1 “Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.”
 • H251 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1 “Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.”
 • H252 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 2 “In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.”
 • H260 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 1 “In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.”
 • H261 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 2 en 3 “In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.”
 • H270 Oxiderende gassen, gevarencategorie 1 “Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.”
 • H271 Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 1
 • Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 1 “Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.”
 • H272 Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 2 en 3
 • Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 2 en 3 “Kan brand bevorderen; oxiderend.”
 • H280 Gassen onder druk: samengeperst gas; vloeibaar gas; opgelost gas “Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.”
 • H281 Gassen onder druk: sterk gekoeld vloeibaar gas “Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.”
 • H290 Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1 “Kan bijtend zijn voor metalen.”

Codes H229, H230 en H231 zijn ingevoegd door Europese Verordening 487/2013 van 8 mei 2013.

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

 • H300 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inslikken.”
 • H301 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 3 “Giftig bij inslikken.”
 • H302 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inslikken.”
 • H304 Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1 “Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.”
 • H310 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij contact met de huid.”
 • H311 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3 “Giftig bij contact met de huid.”
 • H312 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij contact met de huid.”
 • H314 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C “Veroorzaakt ernstige brandwonden.”
 • H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 “Veroorzaakt huidirritatie.”
 • H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 “Kan een allergische huidreactie veroorzaken.”
 • H318 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 “Veroorzaakt ernstig oogletsel.”
 • H319 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A “Veroorzaakt ernstige oogirritatie.”
 • H330 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inademing.”
 • H331 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 “Giftig bij inademing.”
 • H332 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inademing.”
 • H334 Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1 “Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.”
 • H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen “Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.”
 • H336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, narcotische werking “Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.”
 • H340 Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1B “Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H341 Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2 “Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H350 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 1A en 1B “Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H351 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2 “Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H360 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 1A en 1B “Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H361 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2 “Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H362 Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie, effecten op en via lactatie “Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.”
 • H370 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 1 “Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H371 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 2 “Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H372 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1 “Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2 “Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
 • H300+H310 Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid”
 • H300+H330 Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inslikken en bij inademing”
 • H310+H330 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing”
 • H300+H310+H330 Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 1 en 2 “Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”
 • H301+H311 Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3 “Giftig bij inslikken en bij contact met de huid”
 • H301+H331 Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 “Giftig bij inslikken en bij inademing”
 • H311+H331 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 “Giftig bij contact met de huid en bij inademing”
 • H301+H311+H331 Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 3 “Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”
 • H302+H312 Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid”
 • H302+H332 Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inslikken en bij inademing”
 • H312+H332 Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 “Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing”
 • H302+H312+H332 Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 4 “Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”

Gevarenaanduidingen voor milieugevaren.

 • H400 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 “Zeer giftig voor in het water levende organismen.”
 • H410 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 “Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”
 • H411 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2 “Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”
 • H412 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3 “Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.”
 • H413 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 4 “Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben.”
 • H420 Gevaarlijk voor de ozonlaag, gevarencategorie 1 “Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer”

Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)
Materiële eigenschappen

 • EUH001 “In droge toestand ontplofbaar.”
 • EUH014 “Reageert heftig met water.”
 • EUH018 “Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.”
 • EUH019 “Kan ontplofbare peroxiden vormen.”
 • EUH044 “Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.”
 • De aanduiding EUH006, “Ontplofbaar met en zonder lucht.”, is geschrapt door de Europese Verordening (EU) nr. 487/2013 van 8 mei 2013.

Gezondheidseigenschappen.

 • EUH029 “Vormt giftig gas in contact met water.”
 • EUH031 “Vormt giftig gas in contact met zuren.”
 • EUH032 “Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.”
 • EUH066 “Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.”
 • EUH070 “Giftig bij oogcontact.”
 • EUH071 “Bijtend voor de luchtwegen.”

Milieueigenschappen

 • EUH059 “Gevaarlijk voor de ozonlaag.” (vervangen door H-zin H420)

Aanvullende etiketteringselementen/informatie over bepaalde stoffen of mengsels.

 • EUH201 “Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.
 • EUH201A(*) “Let op! Bevat lood.”
 • EUH202 “Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.”
 • EUH203 “Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.”
 • EUH204 “Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.”
 • EUH205 “Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.”
 • EUH206 “Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.”
 • EUH207 “Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzigen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.”
 • EUH208 “Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.”
 • EUH209 “Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.”
 • EUH209A “Kan bij gebruik ontvlambaar worden.”
 • EUH210 “Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.”
 • EUH401 “Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.”